Helios Outside The Tour Van
Nik Turner Space Ritual Tour 1994
Courtesy of Len Del Rio